Regulamin

Zanim skorzystasz z naszych usług zapoznaj się z regulaminem

§1 Definicje

 1. Abonent - Usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę.
 2. Cennik - dokument dostępny na stronie internetowej operatora zawierający aktualne ceny Usług Hostingu i Usług Kont E-mail świadczonych przez Operatora.
 3. Kwota Abonamentowa - uiszczana z góry przez Abonenta opłata za świadczone Usługi Hostingu i/lub Usługi Kont E-mail.
 4. Rejestracja – to jest dokonanie przez Abonenta wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Panelu Klienta i zawarcia umowy o świadczenie Usług na rzecz Abonenta przez LinkBOX.hosting.
 5. Okres Testowy - okres pełnego roku kalendarzowego. Liczony od rejestracji usługi, w którym Abonent ma możliwość pełnego przetestowania Usługi Hostingu i/lub Usługi Kont E-mail. Abonent nie jest obowiązany w tym czasie uiszczać Kwoty Abonamentowej.
 6. Okres Abonamentowy - okres liczony od momentu opłacenia przez Abonenta Kwoty Abonamentowej przez najbliższy rok.
 7. Operator (Usługodawca) - firma GRAWITACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Ślubów 2A/1, 56-200 Góra.
 8. Strony - Usługodawca i Usługobiorca.
 9. LinkBOX - marka zarządzana przez Operatora.
 10. Plan Hostingowy - szczegółowe zestawienie parametrów Usług Hostingu oraz Usług Kont E-mail.
 11. Polityka prywatności - zasady ochrony przez Operatora danych osobowych Abonentów dostępne na stronie internetowej Operatora.
 12. Polityka bezpieczeństwa serwerów - ustalone przez Operatora zasady prawidłowego korzystania z jego infrastruktury teleinformatycznej.
 13. Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, awarie w dostawie energii dłuższe niż 60 min., akty władzy państwowej, samorządowej, niewynikające z winy operatora.
 14. SPAM - niezamówiona przez odbiorcę i przez niego niepożądana przesyłka e-mail.
 15. Usługa Hostingu - usługa polegająca na dzierżawie określonej przez Plan Hostingowy przestrzeni dyskowej na serwerach Operatora w celu wykorzystania go do udostępnienia dla ogółu Internautów strony internetowej.
 16. Usługa Kont E-mail - usługa polegająca na udostępnieniu przez Operatora przestrzeni dyskowej o parametrach zgodnych z Planem Hostingowym wraz z wymaganymi narzędziami przeznaczonej do wysyłania oraz odbierania poczty elektronicznej (e-mail).
 17. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług "LinBOX.hosting" w ramach serwisu "www.linkbox.hosting".
 18. Serwis - strona internetowa stanowiąca własność Usługodawcy, dostępna pod adresem elektronicznym www.linkbox.hosting, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców.
 19. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy – na zasadach opisanych w Regulaminie, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Ceny na rzecz Usługodawcy
 20. Formularz Rejestracji - formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, wykorzystywany w procesie Rejestracji.
 21. Konto – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z wszelkich funkcji dotyczących wykupionej Usługi.
 22. Płatność – czynność dokonywana przez Usługobiorcę, polegająca na zapłacie Ceny należnej Usługodawcy z tytułu Umowy.
 23. Cena – kwota pieniężna należna Usługodawcy od Usługobiorcy za świadczoną Usługę, wynikająca z Cennika.
 24. Dane Osobowe – informacje o charakterze osobowym, dotyczące Usługobiorcy, podawane przez Usługobiorcę przy Rejestracji i przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Umowy.
 25. Przerwa techniczna – brak dostępności Usług poza Siecią związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej 12­godzinnym wyprzedzeniem.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług przez Operatora na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Na podstawie Umowy Abonent uprawniony jest do korzystania z usług świadczonych przez Operatora.
 3. Umowa wiąże Strony od dnia Rejestracji Usługi przez Abonenta.

§3 Zawarcie umowy

 1. Umowa jest zawierana na czas jednego roku wraz z możliwością jej przedłużenia.
 2. Rejestracja Usługi Hostingu i/lub Usługi Konta E-mail jest jednoznaczna z zawarciem Umowy na Okres Testowy, w którym Abonenta obowiązują wszystkie postanowienia Umowy.
 3. Jeżeli podczas Okresu Testowego Operator uzyska potwierdzenie wpłaty, ważność Umowy zostaje przedłużona o Okres Abonamentowy.
 4. Za dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się dzień jej rejestracji.

§4 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku Umowy na okres jednego roku każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) Naruszenia istotnych postanowień Umowy b) Naruszenia Polityki antyspamowej i/lub Polityki bezpieczeństwa c) Siły Wyższej
 3. Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku udokumentowanego, powtarzającego się rażącego naruszenia warunków świadczenia Usług. Dotyczy to w szczególności przerw w świadczeniu Usług dłuższych niż 24 godziny.
 4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym nie jest naliczana kara umowna.

§5 Zmiana parametrów Usługi

 1. Abonent ma możliwość zmiany Planu Hostingowego na Plan o wyższej wartości w czasie trwania Umowy przez cały okres trwania umowy.
 2. W przypadku zmiany Planu Hostingowego na plan o wyższej wartości Abonent zobowiązuje się dopłacić kwotę będącą różnicą między ceną wyższego Planu Hostingowego a ceną aktualnie posiadanego Planu Hostingowego.

§6 Obowiązki Abonenta

Abonent zobowiązany jest do:
 1. Korzystania usług Operatora zgodnie z ich przeznaczeniem i ustalonymi przez Operatora zasadami zawartymi w Polityce antyspamowej i Polityce bezpieczeństwa.
 2. Dbania o hasła dostępowe do Usług.
 3. Przestrzegania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych kontaktowych w przypadku ich zmiany.
 5. Sprawowania kontroli nad umieszczoną na serwerach Operatora zawartością.

§7 Obowiązki Operatora

Operator zobowiązany jest do:
 1. Ciągłego świadczenia wykupionych przez Abonenta Usług.
 2. Regularnego wykonywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerach Operatora.
 3. Dostarczenia Abonentowi usługi panelu administracyjnego.

§8 Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone na wydzierżawionej mu przestrzeni dyskowej dane.
 2. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane oprogramowanie i skutki jego działania.

§9 Odpowiedzialność Operatora

 1. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług przez Operatora wynikających z jego winy, Operator przedłuży nieodpłatnie ważność konta o jeden miesiąc za każde 24 godziny przerwy.
 2. Operator nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług przez niego świadczonych w przypadku, gdy wynika to z działania Siły Wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Operatora, a w szczególności uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez Abonenta lub osoby trzecie, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji umieszczonych w przestrzeni dyskowej wydzierżawionej Abonentowi, gdy wynika on z winy Abonenta.
 4. Operator nie odpowiada za dane umieszczone na przestrzeni dyskowej wydzierżawianej Abonentom.
 5. Operator nie odpowiada za utratę danych spowodowaną działaniem Abonenta.

§10 Płatności

 1. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 2. Abonent zobowiązuje się dokonywać opłat zgodnie z Cennikiem w czasie określonym terminem płatności.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Operatora.

§11 Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Abonentów chronione są zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronach internetowych Operatora.
 2. Operator nie ingeruje w dane przesyłane przez oprogramowanie i do oprogramowania Abonenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść w nich zawartą.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do użycia nazwy Abonenta w celu stworzenia listy referencyjnej jeśli Abonent nie wyraził na to pisemnego sprzeciwu.

§12 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące nienależytego świadczenia Usług przez Operatora muszą być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty uchybienia, którego dotyczy (liczy się data dostarczenia korespondencji listownej).
 2. Reklamacja musi zawierać: nazwę Abonenta, adres siedziby lub miejsce zamieszkania, nazwę użytkownika, opis zgłaszanej usterki, kompletną dokumentację potwierdzającą uchybienia oraz własnoręczny podpis Abonenta. W przeciwnym razie uważa się ją za nieważną.
 3. Reklamacja Abonenta powinna być rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Abonent zostanie powiadomiony pisemną odpowiedzią wysłaną listem poleconym.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www Operatora.
 2. W przypadku przedłużenia ważności Umowy zastosowanie znajduje regulamin obowiązujący w chwili prolongaty.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sądem rozstrzygającym wszelkie roszczenia w stosunku do Operatora będzie Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 5. Regulamin obowiązuje od dn. 28.04.2016 r. do odwołania.

Przydatne linki

Serwery DNS

ns1.linkbox.hosting
ns2.linkbox.hosting

Regulaminy

Szybki hosting SSD

GRAWITACJA Sp. z o.o.
NIP: 524-280-52-01
[email protected]