§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady promocyjnego świadczenia usługi Hostingu WWW w serwisieLinkBox.
 2. Organizatorem promocji, uregulowanej postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanej dalej “Promocją”) jestLinkBox Sp. z o. o. ul. Smoleńska 70/44, 03-528 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000628171, posiadająca NIP: 524-280-52-01, REGON: 364261632 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Podstawę prawną Promocji stanowi Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym jej zasady. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należą wyłącznie do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu usług hostingowychLinkBox oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w okresie jej trwania, w drodze zmiany treści Regulaminu, w szczególności z przyczyn organizacyjno-technicznych Organizatora. Zmiana nie będzie obejmowała umów zawartych przed jej dokonaniem. Organizator Promocji poinformuje o zakresie dokonanych w niej zmian na stronie internetowej www.linkbox.hosting, w miejscu zamieszczenia informacji o Promocji.
 5. Promocja obowiązuje od 25 listopada 2016 roku i trwa do jej odwołania. O terminie zakończenia promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej, na której umieszczony jest Regulamin.
 6. Organizator może zakończyć Promocję bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na zasadach Promocji, całkowicie bądź przez z góry oznaczony czas, w szczególności w sytuacji wprowadzenia nowej promocji, obejmującej taki sam lub podobny zakres świadczonych przez Organizatora usług. Zakończenie obowiązywania Promocji lub jej zawieszenie nie będą miały wpływu na treść umów zawartych przed podjęciem wyżej wskazanych działań przez Organizatora.
 7. Warunków Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi bądź ofertami specjalnymi Organizatora, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 8. Promocja nie podlega wymianie na inną promocję Organizatora lub na jej równowartość pieniężną.
 9. Regulamin Promocji oraz Regulamin usług hostingowychLinkBox są dostępne na stronie internetowej www.linkbox.hosting.

§ 2 Uczestnicy Promocji

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Z Promocji skorzystać mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, posiadające zdolność prawną, które w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą:
 3. a) nie są związani z Organizatorem umową, której przedmiotem jest płatne świadczenie usługi hostingowej, oraz
 4. b) zaakceptują postanowienia Regulaminu, oraz
 5. c) w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział w ofercie promocyjnej, oraz
 6. d) spełnią pozostałe warunki określone Regulaminem.
 7. Z Promocji nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywali w sposób nienależyty, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 8. Uczestnik może skorzystać z promocji w dowolnym momencie jej trwania.
 9. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Promocji w formularzu zamówienia aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług objętych Promocją przez Organizatora.
 10. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji w ramach umowy obejmującej świadczenie usługi, będącej przedmiotem Promocji, wyłącznie jeden raz, podczas zakładania pierwszej usługi hostingowej u Organizatora.
 11. Umowa Uczestnika z Organizatorem zostaje zawarta na zasadach uregulowanych w Regulaminie wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu Promocji oraz postanowień Regulaminu usług hostingowychLinkBox.
 12. Korzystając z Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych, w tym danych osobowych, w celach świadczenia usług objętych Promocją, w celach marketingowych, oraz na wykorzystywanie przez Organizatora adresów elektronicznych Uczestnika w sposób komercyjny, w szczególności poprzez wysyłanie na adresy elektroniczne Uczestnika reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej Organizatora.

§ 3 Warunki Promocji

 1. Promocja wiąże Uczestnika Promocji, który w okresie jej obowiązywania dokonał zamówienia objętych nią usług za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.linkbox.hosting oraz uiścił opłatę abonamentową w terminie wskazanym na przesłanej mu przez Organizatora fakturze proforma.
 2. Za decydującą o udziale w Promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia na objęte Promocją usługi.
 3. Opis usług wchodzących w skład usług Hostingu WWW objętych promocją znajduje się na stronie:
 4. Usługi hostingowe zamówione w trakcie trwania Promocji podlegają ogólnym zasadom ich świadczenia przez Organizatora, zawartych w Regulaminie usług hostingowychLinkBox.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub korespondencją listowną na adres Organizatora wskazany w Regulaminie.
 2. W reklamacji należy przedstawić zastrzeżenia związane z Promocją i dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi Uczestnikowi.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Opłaty i okres obowiązywania

 1. Uczestnik Promocji korzystając z kodu rabatowego "DARMOWY_ROK" upoważniającego do zniżki 100% ma możliwość nabycia usług w cenach wymienionych poniżej:
  HOSTING INDYWIDUALNY - 0 zł pierwszy rok - później 80 zł brutto / rok
  HOSTING FIRMOWY - 0 zł pierwszy rok - później 120 zł brutto / rok
  HOSTING PROFESJONALNY 140 - 0 zł pierwszy rok - później 200 zł brutto / rok
 2. Oferta ważna jest do odwołania.
 3. Okres obowiązywania abonamentu zawiązanego między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem podstawie Promocji wynosi 365 dni.
 4. Uczestnik może zrezygnować z usługi w okresie trwania okresu promocyjnego.
 5. Przedłużenie subskrypcji jest dobrowolne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z postanowieniami zawartymi w Regulaminie usłuh hostingowychLinkBox zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Promocji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym Uczestnika, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków Promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 3. Wszelkie spory związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2016 roku dla usług zakupionych w Promocji od tego dnia włącznie.

Przydatne linki

Serwery DNS

ns1.linkbox.hosting
ns2.linkbox.hosting

Regulaminy

Szybki hosting SSD

GRAWITACJA Sp. z o.o.
NIP: 524-280-52-01
[email protected]