Polityka Prywatności

Zanim skorzystasz z naszych usług zapoznaj się z polityką prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest GRAWITACJA SP. Z O.O. z siedzibą w Ślubów 2A/1, 56-200 Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000628171, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 524-280-52-01, REGON: 364984833. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słownik terminów Regulaminu lub tak jak zostało to bezpośrednio opisane w Polityce Prywatności.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „LINKBOX” oznacza Administratora Danych Osobowych, termin „Usługobiorca” oznacza osobę lub podmiot korzystający z usług Administratora, termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie (formularz kontaktowy, rejestracja) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).

§2 Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z RODO w celu:
 • Realizowania i wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hostingowych „LINKBOX” zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zapewnianiu wsparcia technicznego – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • Prowadzenia księgowości przez Administratora – konieczność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • W celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora,
 • W celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykrywania i przeciwdziałania nadużyć, ochrony osób i mienia należącego do Administratora,
 • W celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

§3 Odbiorcy danych

Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez personel, podwykonawców Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektroniczne, usługi prawne), Rejestry Nazw Domen w zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację Nazwy Domeny, organy certyfikujące, kurierów, banki, kancelarie prawne, podmioty windykujące. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom publicznym.

§4 Czas przechowywania danych

Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez następujące okresy: Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług „LINKBOX” będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy, dane osobowe zawarte na dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

§5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Usługobiorcy przysługuje prawo do:
 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich korekcji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak są one niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§6. Pliki cookies

 • Strona internetowa Administratora używa plików tekstowych zwanych Cookies,
 • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych,
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy,
 • W celu korzystania ze strony internetowej Administratora konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Usługobiorcy Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Administratora,
 • Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Usługobiorców,
 • W ramach strony internetowej Administratora stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 ze zm.) Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

§7 Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być wykorzystane przy diagnozowaniu problemów technicznych, tworzeniu analiz statystycznych oraz zapewnieniu dodatkowego bezpieczeństwa Usługobiorcy.

§8 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018., poz. 1000), oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed utratą, uszkodzeniem, czy udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

§9 Zmiany Polityki Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa,
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji 20.04.2018 r.

Przydatne linki

Serwery DNS

ns1.linkbox.hosting
ns2.linkbox.hosting

Regulaminy

Szybki hosting SSD

GRAWITACJA Sp. z o.o.
NIP: 524-280-52-01
[email protected]